Karine Bragard, 2010

photographie : NAU

Karine Bragard, 2010